Poorten naar Friesland
Aanmeldingen

Ongeveer 350 personen hebben zich ingeschreven voor de prijsvraag . Enkele personen die kort na de sluitingstermijn van 8 mei 2008 zich nog hebben aangemeld zijn alsnog toegelaten tot de prijsvraag. Ook zijn alle aanmeldingen geaccepteerd. Op verzoek hebben verschillende deelnemers via e-mail een bevestiging ontvangen van hun aanmelding. Een ieder die het digitale inschrijfformulier heeft verstuurd, heeft overigens via deze site meteen een bevestigend antwoord gekregen met de opmerking "dank voor uw inschrijving". Ook heeft hij of zij de mogelijkheid gekregen om de aanmelding te printen en/of door te sturen naar een e-mailadres.

Wedstrijdreglement

Korte tijd is een onjuiste versie van het wedstrijdreglement geplaatst. In dat wedstrijdreglement stond onder hoofdstuk 2 punt 5 eerste bepaling in verband met de over te leggen kostenindicatie de volgende (onjuiste) toevoeging: Creatieve ideeën over de dekking of beperking van de uitvoeringskosten, waardoor de haalbaarheid van het voorstel dichterbij komt, worden daarbij bijzonder op prijs gesteld.
Deze zinsnede is komen te vervallen. Onze excuses bieden wij aan voor degenen die op basis van de onjuiste versie extra onnodige handelingen hebben verricht.

Reacties

Op grond van schriftelijk ingediende vragen, die in dit kader relevant worden beschouwd, zijn de volgende antwoorden gegeven:

Op deze site zijn op verzoek ter aanvulling op het kaartmateriaal en de luchtfoto's foto's op ooghoogte van de locaties voor de poorten geplaatst. Deze foto's kunnen rechtenvrij worden gebruikt door de deelnemers.

Het juryrapport wordt niet afzonderlijk naar de deelnemers gestuurd, maar zal t.z.t. worden geplaatst op deze site.

Inzendingen kunnen ook in de Engelse taal worden ingediend.

Los van het wedstrijdreglement zijn geen nadere inhoudelijke (financiële en technische) randvoorwaarden aan het bestaande programma van eisen toegevoegd. Op de desbetreffende ingediende specifieke vragen is geantwoord dat deze zaken nu nog niet opportuun zijn en dat een ieder vrij is om zonder inperkende extra voorwaarden te komen tot een voorstel.

Op grond van het wedstrijdreglement kan bij de indiening van de voorstellen enigszins worden afgeweken van de exacte locatie. Dit betekent niet dat de locatie van het beoogde kunstwerk buiten de provinciegrens van Fryslân komt te liggen.

Per locatie moet een apart voorstel worden ingediend. Op vragen hoe dit zich verhoudt met voorstellen die een overkoepelend concept voor alle vier locaties hebben is geantwoord, dat dan per locatie de samenhang met de andere drie locaties moet worden duidelijk gemaakt. Op welke wijze dit plaatsvindt is vormkeuze, bijv. door van het (onder hoofdstuk 2 punt 5 eerste bepaling genoemde) boekje nog drie uitdraaien of kopieën te maken of door ieder voorstel vooraf te laten gaan door een korte algemene inleiding.

Indiening voorstellen (8 juni 2008 uiterste inleverdatum)

Wij wijzen er met nadruk op dat alleen voorstellen in behandeling worden genomen, die volledig voldoen aan de in het wedstrijdreglement opgenomen indieningvoorwaarden en die op tijd zijn ingediend.

Tentoonstelling en publicatie

In de voormalige Manege aan de Arendstuin te Leeuwarden zullen de geaccepteerde inzendingen worden geëxposeerd van 24 juli - 10 augustus 2008.

In de catalogus over de tentoonstellingen rondom Bridges 2008 zal een selectie van de prijsvraagvoorstellen (waarschijnlijk de genomineerden) worden opgenomen.

Prijsuitreiking

Op vrijdag 25 juli 2008 zal aan het eind van de middag de prijsuitreiking plaatsvinden in de Grote Kerk Jacobijnerkerkhof 95 te Leeuwarden. (Nadere mededelingen volgen).

Meer Informatie is te vinden op de website Poorten naar Fryslan.

Afsluitdijk
Lemmer
Drachten
Blesse